2 september, 2022 | Just nu

Cirkulär bioekonomi: Projekt med SLU-forskare – Kvalitetssäkring av kompostprodukter


Under säsong 2022 sker utvecklingsarbete på Odla med naturen inom Trädgårdsprojektet Goda affärer – Cirkulär Bioekonomi (LRF Trädgård i samarbete med SLU). 

Odla med naturen jobbar bl.a. med Splendor Plant AB:s kompostering, där organiska restprodukter från plantskolans växtproduktion recirkuleras. Den färdiga produkten gynnar både jord- och växthälsa när den sedan sprids på fält, genom att främja god jordstruktur och markens mikroliv, vilket i sin tur ökar växternas förmåga att ta upp näring. 

En viss del av komposten används även för att brygga kompostte, som är en metod där det gynnsamma mikrolivet från en kompost av hög kvalitet uppförökas på bara 1-2 dygn. 

Både kompost och kompostteer används för att återetablera och gynna mikroliv i odlingssystem, som ofta tagit kraftigt stryk till följd av odlingsåtgärder, såsom plöjning, tillförsel av för stora mängder mineralgödsel, eller användande av kemiska bekämpningsmedel. 

Förutom att bedöma kvaliteten av kompostprodukter med hjälp av våra sinnen (doft, färg, fukt etc.), så använder vi en mikroskoperings-metod som forskaren och mikrobiologen Elaine Ingham förespråkar, för att kontrollera att produkter uppfyller vissa miniminivåer, gällande innehåll av mikrober. 

Utöver att ett komplett ekosystem av markens olika mikro- och makroorganismer behövs för att näringscirkuleringen ska fungera i marker, så är Elaine Inghams och vårt perspektiv att en god status av gynnsamt mikroliv även minskar risken för att växtskadegörare breder ut sig.

Även om en produkts innehåll av mikrober är känt, så kan dess effekt på ett odlingssystem fortfarande variera beroende på en rad faktorer. Det är känt att mikroorganismer producerar växthormonliknande ämnen (fytohormoner) i, som i sin tur påverkar växtnäringsprocesser. Det är något som länge fångat Jean W.H. Yongs intresse, som är professor och gruppledare på Institutionen för biosystem och teknologi på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. 

I samarbetsprojektet med Jean W.H. Yong inom cirkulär bioekonomi är vår infallsvinkel att fytohormoninnehållet i kompostprodukter kan utgöra ytterligare en viktig kvalitetsindikator för jordar, komposter och kompostteer, som i sin tur kan gynna kvalitet och möjlighet att kommunicera dess effekter till kunder, med ökad jord- och växthälsa och minskat beroende av syntetiska insatsmedel som mål. 

Som första steg för att utvärdera påverkan av organiskt material/mikroliv på växthälsa, så använder vi oss av en typ av bioanalys (bioassay) för att med hjälp av olika instrument utvärdera produkters påverkan på växters fotosyntetiseringsförmåga (som ett mått på växthälsa). Då positiva resultat uppmäts kommer ett laboratorium i Olomouc, Tjeckien, att nyttjas för att analysera innehållet av växthormoner i den tillförda produkten. 

Projektet har redan inneburit att Odla med naturen har köpt in avancerad utrustning för fotosyntesmätningar, och vi har med stort intresse börjat lära oss nya aspekter för att mäta kvalitet på kompostprodukter och påverkan av dessa på växthälsa.

Våra erfarenheter kommer att delges genom våra olika kanaler och även sammanfattas i en rapport vars deadline är innan årsskiftet. 

Läs mer om Goda affärer – cirkulär bioekonomi