Kompostte

Runt om i världen använder odlare, lantbrukare och trädgårdsmästare kompostte för att få friska växter och god markhälsa. Detta till vitt skilda växtslag/kulturer såsom vinodling, vall, bestånd av stadsträd och rosor för att nämna ett fåtal exempel. Ett kompostte är en brygd som är rik på mikroliv och kan tillföras på växters ovanjordiska delar eller till marken. Värt att veta är att begreppet används inom olika sammanhang. Den typ av ”te” vi syftar till är ett kompostte där mikroliv har uppförökats under aeroba (syresatta) och kontrollerade förhållanden. Både ingångsmaterialet och den färdiga produkten analyseras noga med mikroskop för att säkerställa att det är rätt typ av mikroliv som förökas upp och att det finns i tillräcklig mängd.  

Motivet till att använda kompostte är att det ofta råder brist på mikroorganismer i våra odlingssystem och jordar. Ett rikt mikroliv med hög diversitet av nyttiga mikrober kan gynna växters motståndskraft mot skadeangrepp och ha gynnsam effekt på viktiga markegenskaper såsom markens struktur och näringslevererande förmåga. Alla organismgrupper (eller s.k. trofiska nivåer) i markens näringsväv behövs för att näringsförsörjningen till växterna ska fungera väl. Om det är en hög diversitet av mikroliv i tillräcklig mängd är det också mindre risk att populationer av skadliga mikroorganismer kan breda ut sig. Det beror bland annat på att det nyttiga mikrolivet begränsar andelen patogena (sjukdomsalstrande) mikroorganismer, både genom konkurrens om föda och genom att kolonisera växtens ytor, vilket skapar en barriär. 

Komposttebryggare i olika storlekar. 2000 liter, 1000 liter, 750 liter.

Vid bryggning fylls först stora tankar med vatten. Därefter tillförs föda, främst i form av humussyra, fulvinsyra och kelp. Brygden hålls syresatt med hjälp av en luftpump, vilket skapar en ständig vattenrörelse. Att processen är syresatt är kritiskt då en aerob miljö generellt gynnar nyttigt mikroliv och missgynnar de mikrober som kan leda till växtsjukdomar. Efter att födan har tillsatts sänks påsar fyllda med kompost eller jord ner i brygden. Vattnets rörelse gör att mikroorganismerna extraheras ur kompostpåsarna och börjar föröka sig. Exakt vilken föda som är lämplig och hur lång tid processen tar beror på flera faktorer som temperatur, kompostens kvalitet och hur mycket svamp som är önskvärt i det färdiga teet. Generellt brukar bryggningen ta ungefär två dygn. Under hela bryggningen tas prover som analyseras med mikroskop för att säkerställa att teet håller en hög kvalitet och för att avgöra när bryggningen är klar. Mikroskoperingen är också viktig för att se hur mycket teet ska spädas innan användning.  

Komposttepåsar sänks ned i bryggaren.

En avgörande faktor vid bryggning är att en riktigt bra kompost (eller jord) ligger som grund, eftersom det är det mikrolivet i den tillförda komposten som förökas upp. Komposten ska vara fri från skadliga mikroorganismer och innehålla en hög diversitet av nyttiga mikroorganismer. De komposter som Odla med naturen® använder kommer från recirkulerat organiskt material från Splendor Plants odlingar. Ett flertal olika komposteringsmetoder används som ger olika sammansättning av mikroliv. Dessa används sedan i olika kombinationer för att få fram rätt sammansättning av mikroliv i slutprodukten.   

Mikrolivet i teet är i aktiv form, vilket gör att ett typ av klister produceras av bakterierna. Det gör att mikroberna lätt klibbar fast på växtens ovanjordiska delar då det vattnas ut. Mikrobiologen Dr. Elaine Ingham, en av förespråkarna för denna typ av syresatt kompostte, är känd för sina viktiga bidrag som forskare inom markekologi. I pilotförsök som hon bedrivit har det visat sig att det generellt räcker att ungefär 70% av växten täcks av teet för att uppnå gynnsamma effekter. Behandlingen bör upprepas ett antal gånger under växtsäsongen. När mikrolivet väl har etablerat sig på växten fortsätter det att föröka sig. I vissa fall, då det redan finns problem med etablerade växtsjukdomar, som skadliga svampar, kan behandlingen med gynnsamt mikroliv föregås av en behandling av antagonistiskt mikroliv för att först få bukt med det skadliga mikrolivet. Därefter används kompostte för att kolonisera växten med gynnsamt mikroliv som minimerar risken för nya angrepp.  

Tank för leverans och spridning av kompostte

Vid behandling kan en vanlig vattenkanna eller ryggspruta kan användas för att vattna ut teet, då det rör sig om mindre mängder. Om det i stället är större ytor som ska behandlas så används vanligen en IBC-tank med en pump kopplad till en slang med bevattningsstril. Även en lantbruksspruta kan användas vid spridning av större volymer. Det viktiga är att pumpen som används är skonsam, att utrustningen inte innehåller allt för finmaskiga filter som hindrar eller skadar mikrolivet, samt att utrustningen är praktiskt att använda. Odla med naturen® tillhandahåller lämplig utrustning som kan hyras vid behandlingstillfället. Ifall allt te inte vattnas ut samma dag är det viktigt att teet syresätts med hjälp av en pump. Antal behandlingstillfällen påverkas av vad man vill uppnå, vilka typer av problem som finns på platsen och hur omfattande de är. Statusen på marken och vilka typer av växter som odlas tas i beaktande. Det tas alltid markprover för mikrolivsanalys innan behandlingsplanen utformas. På så sätt kan man vid upprepad provtagning följa utvecklingen på platsen. 

Professionella odlare världen över som använder kompostte vittnar om positiva effekter, såsom bättre markhälsa, friskare växter och mindre behov av växtskyddsmedel. I Splendor Plants odlingar används kompostte regelbundet under hela växtsäsongen. Erfarenheterna är positiva och har bland annat möjliggjort en kraftig reducering av bekämpningsmedel. Framför allt har behovet av svampmedel minskat kraftigt. Användningen av kompostte i kombination med en rad andra åtgärder har lett till bättre tillväxt, friskare växter och bättre jordhälsa i hela plantskolan.  

Spridning av kompostte med traktor i depåodling.