Mikroskopering

Det finns källor som menar att de första mikroskopen uppfanns på 1600-talet, dock går uppgifterna isär om vem som var först med uppfinningen. Däremot fanns ett behov redan då att titta på tex organismer och celler och som var för små för att se med blotta ögat, detta blev början på ljusmikroskopets era. Principen är den samma nu som då, men med en hel del justeringar och förbättringar i dagens mikroskop. Idag används även elektroner för att få bättre upplösning än vad vanligt ljus ger, vilket gör att det går att studera objekt på atomnivå, ett s.k. elektronmikroskop. Odla med Naturen har inget behov av att studera mikrolivet på atomnivå utan använder ett hederligt ljusmikroskop med en kamera för att kunna ta bilder och identifiera vad vi ser i provet.

Ett litet björndjur simmar förbi

Mikrolivet är en av förutsättningarna för att få friska och hållbara växter, som är starka nog att stå emot olika angrepp själva. Mikrolivet gör näringen i marken tillgänglig för växterna och skapar struktur i jorden som leder till bättre vattenhållande förmåga och ett bättre gasutbyte. Det finns miljontals olika mikroorganismer i jorden varav en bråkdel är identifierade. Målet är att få så stor diversitet av mikroliv som möjligt och inte att identifiera exakt vilka arter som finns i jorden.

När vi förbered ett prov tar vi 1 ml jord/kompost och späder med vatten. En droppe av blandningen placeras på ett objektglas som sedan ”skannas” av med hjälp av mikroskop. Hur mycket provet behöver spädas med vatten kan variera. Att späda ett prov innebär att man sänker koncentrationen av innehållet. Spädningen gör att det går att urskilja mikrolivet från övrigt material i en jord eller kompost. Oftast räcker det med en 1:5 spädning för att räkna nematoder, protozoer och svampar. För att kunna urskilja bakterier behöver provet spädas mer.

En mineralpartikel i en lerjord har en diameter på <0,002 mm och är vid första anblick ganska lik en bakterie storleksmässigt, därför är det viktigt att kunna särskilja karaktärsdragen på de olika komponenterna i ett prov. Bakterier och mikroorganismer generellt har en rundare och mjukare form, medan mineral är kantigare.

Droppen skannas av fält för fält i jakt på de stora grupperna av mikroorganismer i jorden, nematoder, protozoer, aktinobakterier, goda svampar, skadliga svampar och bakterier. Grupperna av organismer skiljs åt genom de morfologiska skillnaderna och varje grupp räknas för sig. Alla resultat skrivs in i en mall som räknar om antalet mikroorganismer i droppen till antal per gram jord eller mikrogram per gram jord. Varje prov kommenteras och granskas av våra rådgivare. Hela analysen tar ungefär 2 timmar. Skickar man in ett prov till mikrolivsanalys kan man förvänta sig ett svar inom 2 veckor. Oftast går det betydligt snabbare.

Bild på mikroorganismer i 400 x förstoring.

Metoden som används på Odla med naturen grundar sig i metoden som Dr. Elaine Ingham från Soil Food Web lär ut. Analysen ger inte ett exakt resultat som visar organismer på artnivå men det ger en bra överblick på jordens status och framför allt ett utgångsläge för fortsatta behandlingar. Genom att regelbundet analysera sin jord kan man följa utvecklingen och säkerställa att man jobbar åt rätt håll. För att få en välmående jord behövs diversitet och balans i mikrolivet. Det viktigaste är att man gör flera analyser över tid för att se om det sker någon förändring och att analyserna genomför på samma sätt varje gång och vid samma tid på året för att få jämförbara resultat.

Som alla analysmetoder har även mikroskopering sina begränsningar. Därför är det viktigt att minimera felkällor, vilket görs genom att standardisera till exempel arbetssätt vid mikroskopet och arbetsmomenten runt själva mikroskoperingen. Ha klara och tydliga instruktioner hur man gör en spädning, hur man hanterar pipetten, objektglas och täckglas och hur ska provet tas ur provröret och så vidare. Det ska vara lätt att göra rätt. Vi arbetar ständigt med förbättringar kring detta. Sedan finns det faktorer vi på laboratoriet ej kan påverka, till exempel provtagningen eller transporten hit. För att vi ska kunna lämna ett korrekt analyssvar som ger en bra bild av din jord, behöver vi ett representativt prov, ett homogent prov. Det behövs ca 0,5 l välblandad jord att utgå ifrån. Om man följer våra instruktioner för provtagning är chansen större att du för ett representativt resultat på din analys. Transporten sker ofta med postnord, DHL eller Schenker och kan vara svår att påverka, därför är det viktigt att vi ser över det vi kan påverka och arbetar med det. Allt som sker med provet innan själva analysen kallas preanalys och är den viktigaste men också den svåraste biten av hela processen. Även postanalysen, som till exempel tolkning av analyssvaren är en viktig del, detta kan våra rådgivare hjälpa till med. Ju mer information vi kan få om provet desto bättre råd kan vi ge.

Vår labbverksamhet är under utveckling och vi söker ständigt efter metoder för att förbättra analyserna så att de blir snabbare effektivare och mer exakta. Det finns många olika metoder idag som kan hjälpa oss att kvantifiera och identifiera mikrolivet, allt från till exempel DNA-analys till spektrofotometriska metoder. Alla har sina för- och nackdelar och vi arbetar hela tiden med att hitta verktyg som fungerar i vår verksamhet.