Splendor Plants odlingar

Splendor Plants odlingar består av ett flertal olika odlingssystem och utvecklingsarbetet pågår ständigt mot ett mer hållbart sätt att odla. Hållbarhet för oss är att ta vara på resurser på bästa sätt för att det skall bli så gynnsamt som möjligt för kunder, personal, växter, jord och klimat.

En plantskoleodling är traditionellt sett väldigt påfrestande för jorden. På grund av monokultur under långa perioder, intensiv jordbearbetning och stor bortförsel av jord när man gräver upp växterna. Stora mängder bekämpningsmedel för att hålla rent från ogräs och för att motverka svamp- och insektsangrepp. Det går då snabbt att utarma jorden vilket leder till minskad tillväxt och ett ökat behov av kemikalier. Detta sätt att odla är inte hållbart i längden.

Sedan Splendor Plant påbörjade arbetet med att ställa om till att Odla med naturen har tillväxten ökat, växterna är friskare, arbetsmiljön har förbättrats, behovet av bekämpningsmedel minskat, mullhalten i jorden har ökat med bättre vattenhållande förmåga som följd och samvetet är renare. Vi gör vad vi kan för att bidra till en hållbar framtid och det känns bra i hjärtat.


Årliga produktionsvolymer på Splendor Plant

 • 650.000 sticklingar från utvalda moderplantor, 200 sorter
 • 380.000 marktäckare, ungplantor o häckplantor (lövfällande och barr) i mindre krukor, 175 sorter
 • 360.000 prydnads- och bärbuskar i kruka, 300 sorter
 • 30.000 barrotsbuskar på friland, 30 sorter
 • 7.000 solitärbuskar på friland och i kruka, 50 sorter
 • 16.000 Splendor Halvsolitär® i kruka, 75 sorter
 • 12.000 plantor Splendor Färdig Häck®, 6 sorter
 • 80.000 Splendor Solitärperenner®, 280 sorter
 • 40.000 barrväxter, på friland och i kruka, 40 sorter
 • 800 barrväxter i solitärstorlek, 40 sorter
 • 5.000 träd 3 x omplanterade på friland, 50 sorter
 • 15.000 ungträd i kruka, 40 sorter
 • 25.000 rosor, rotäkta i kruka

Sammanlagt har Splendor Plant AB cirka 1,5 miljoner växter i odling.


Krukodlingen

Krukodlingen

Den största andelen av Splendor Plants försäljning är krukodlade växter och odlingen av buskar i kruka är störst sett till volym.

Svårigheterna med krukodling är att växten har en begränsad mängd jord och odlingen sker under en begränsad tid. Det går därför inte att göra långsiktiga förbättringar för systemet. All näring som växten behöver måste finnas i krukan eller tillsättas via bevattning. Tillgången på långtidsverkande organiska gödselmedel och flytande organiska gödselmedel som fungerar i bevattningssystem är begränsat. Dessutom måste måste alla krukor självklart vara fria ifrån ogräs. Det är utmande att ställa om men ingenting är omöjligt!

Detta är några av åtgärderna för att få krukodlingen mer hållbar:

 • Allt substrat blandas med kompost för att gynna mikrolivet.
 • Alla växter sprutas regelbundet med kompostte vilket ger ett bra skydd mot svampangrepp.
 • Kokosmattor i krukorna hjälper till att kväva ogräs.
 • Utveckling pågår av skräddarsydda bladgödslingar baserade på bladsaftanalyser som kommer att ge friskare växter med balanserat näringsinnehåll.
 • Allt vatten från krukbäddarna recirkuleras och renas i våra dammar.
 • Allt organiskt avfall komposteras.
 • Utveckling pågår för att helt gå över till organisk gödsel.
 • Övergår till grå krukor som går att sortera ut på återvinningsstationerna (svart plast kan inte sorteras ut maskinellt och går till förbränning).

Frilandsodling

Frilandsodlingen

Det som odlas på friland är träd, solitärbuskar, häckväxter och barrväxter. De flesta kulturer står på samma plats i tre år innan de grävs upp till försäljning eller planteras om. Alla plantorna till försäljning grävs upp på hösten eller våren när det är mest gynnsamt för växten. Då går de antingen direkt till kund eller ställs i våra depåer för vidare tillväxt i väntan på att få ett nytt hem.

Det finns många utmaningar med frilandsodling men även många möjligheter. Utmaningarna ligger i att växterna måste vara fria från ogräs vid försäljning. Det innebär att raderna måste hållas fria från ogräs i odlingen. Maskiner för mekanisk ogräsrensning är inte optimala för alla förhållanden och alla typer av växter. Man tvingas ibland att köra på jorden under ogynnsamma förhållanden eftersom den optimala tiden för grävning är mycket kort. Fördelarna är att det är långa kulturtider och att man kan jobba långsiktigt med att bygga upp jordhälsan.

Här är exempel på lyckade åtgärder i frilandsodlingen:

 • Balansering av markkemin för en bättre markstruktur och jämnare tillväxt.
 • Spridning av egen kompost som ökar mullhalten i jorden.
 • Regelbunden spridning av kompostte.
 • Täckgrödor i form av örtblandning mellan raderna bidrar till ökad diversitet.
 • Gröngödsling med en annan örtblandning mellan varje kultur.
 • Mekanisk ogräsrensning med maskin eller för hand.
 • Droppbevattning för minskad vattenförbrukning. Sparar upp till 65% av vattenförbrukningen.
 • Klippet ifrån täckgrödorna används som mulching i raderna.
 • Övergång till organiskt gödsel.
 • Minskad jordbearbetning.

Sticklingar

Sticklingar

Splendor Plant rotar årligen cirka 650 000 st. sticklingar av cirka 300 olika sorter. Antalet moderplantor är totalt ca 12 000 st. och de växer på en yta av 1,7 ha. Splendor Plant är ensamma om att ha en storskalig stickling-produktion av trädgårdsväxter med riktigt brett sortiment i Sverige.
 
Sticklingarna plockas från moderplantorna på frilandsodlingen. De sätts sedan i pluggbrätten för att rota sig och därefter behandlas de regelbundet med kompostte och biostimulanter. I växthus är det nästan alltid nödvändigt med något typ av bekämpning. Splendor Plant använder alltid biologisk bekämpning i första hand. Sedan vi började använda kompostte i växthusen har behovet av bekämpning minskat kraftigt, vilket lett till minskade utgifter och en bättre arbetsmiljö.