Mikrolivsanalyser

En mikrolivsanalys är ett sätt att mäta mängden mikroorganismer i jorden. Ett aktivt mikroliv är en förutsättning för en frisk och bördig jord. Mikrolivet i jorden påverkar också andra egenskaper i jorden som cirkulering av näringsämnen, markstruktur och genomsläpplighet av vatten.

Mikrolivsanalyserna visar mängden mikroorganismer i ett prov av jord, kompost eller kompostte. Analysen görs med hjälp av mikroskop. Man identifierar antalet bakterier, aktinobakterier, svampar, protozoer och nematoder. Nyttiga och skadliga svampar urskiljs efter deras morfologi (utseende). Bakterier, aktinobakterier och svampar anges i biomassa (µg/g) medan protozoer och nematoder anges i antal per gram.

Med hjälp av en mikrolivsanalys går det att få en överblick på jordens status och det är ett mått på jordhälsan. För att få störst nytta av resultaten är det bäst att ta regelbundna jordprover och mäta utvecklingen. Man får då ett kvitto på om åtgärdar man vidtar har en positiv effekt på mikrolivet eller inte. Analyserna kan även användas för att jämföra olika jordar med varandra. Till exempel om man har ett område i sin odling där det växer sämre.

Ladda ner

Exempel mikrolivsanalys
Exempel mikrolivsanalys.

Pris

Mikrolivsanalys 1-4 st. 1 750 kr

Mikrolivsanalys 5-9 st. 1 650 kr

Mikrolivsanalys >10 st. 1 600 kr

Kontakta oss