Definition

Ordlista jordhälsa A-Ö

OrdFörklaring
AerobSyrerik.
AggregatFlera olika jordpartiklar som hålls samman till exempel genom fastklibbning.
AminosyraHär menar vi alfa-aminosyra som är molekyler. De är byggstenar till proteiner. Består av kol, syre och kväve.
AnaerobSyrefattig.
AnjonEn negativt laddad jon som därmed har fler elektroner än protoner.
AntagonistMotståndare, har motsatt verkan.
BiodiversitetBiologisk mångfald.
BiomassaMateria från levande organismer.
CellulosaEn polysackarid som utgör huvuddelen i växternas cellväggar. Ur kostsynpunkt brukar cellulosa benämnas fiber.
CiliaterEn typ av protozoa, frilevande encelliga organismer. Lever på bakterier och svampar. Har många flimmerhår.
DiffusionDen spontana spridningsprocess som äger rum när något, oftast gaser eller vätskor, med en egenskap skilt från omgivningen sprids, blandas och jämnas ut. När celler kommer i kontakt med saltlösningar bidrar diffusionen till att saltkoncentrationen jämnas ut genom att vatten antingen tas upp eller frigörs ur cellen, då cellmembran i regel inte släpper igenom stora molekyler eller joner. Diffusionen över ett cellmembran kräver ingen energi och processen kallas därför för passiv transport.
FlagellatEn typ av protozoa, frilevande encelliga organismer. Lever på bakterier och svampar. Har en eller två flimmerhår.
FotosyntesDen process där växter och alger bildar glukos (socker) med hjälp av energi från solljus.
FungicidBekämpningsmedel mot svampar.
GröngödslingGrödor som odlas för att förbättra jordstrukturen, öka mullhalten samt tillföra växtnäring. Ofta plöjs gröngödslingen ner direkt i jorden innan odlingsgrödan sås.
HerbicidBekämpningsmedel mot ogräs.
HumusHelt nerbrutna växt- och djurdelar, vars ursprung inte längre kan identifieras med blotta ögat.
HyferDe flesta svampars byggstenar. De är små tunna celltrådar. Hos de flesta svampar i skogen brukar hyferna bilda stora nät, mycel, under marken. Hyfers uppgift är att ta upp näring och hjälpa till med förökning.
JonEn atom eller molekyl som har en elektrisk laddning.
KatjonEn positivt laddad jon.
KlorofyllDet ämne som ger växter deras gröna färg. Ämnet spelar en avgörande roll i fotosyntesen.
KolhydratEtt gemensamt namn för sockerarter och kedjor av sådana, inklusive stärkelse och ibland kostfiber. Kolhydrater består endast av grundämnena kol, väte och syre.
KolloidSmå beståndsdelar i jorden som har en storlek mellan en nanometer och en mikrometer.
KompostteAtt föröka mikroorganismer i en vätska genom att tvätta ur mikroorganismerna ur en bra kompost och tillsätta mat och syre. Vätskan vattnas sedan ut på växter eller direkt i jorden för att bygga upp mikrolivet.
KulturI detta fall typ av växtslag i odling exempelvis, spannmål, perenner, träd m.m.
LigninEtt samlingsnamn på en serie av polymera aromatiska föreningar som ingår i växters cellväggar. Bidrar till att ge trä dess mekaniska styrka.
MakroaggregatStora aggregat.
MakronäringsämnenKol, väte, syre, kväve, kalcium, kalium, svavel, fosfor och magnesium. Växterna behöver dessa ämnen i stora mängder.
MetabolitEn ämnesomsättningsprodukt, det vill säga ett ämne som uppstår genom en kemisk process i cellerna hos olika organismer. När vi människor äter mat bryter kroppen ner maten. Produkterna från denna nedbrytning kallas metaboliter. Kolhydraterna som växterna tillverkar tack vare fotosyntesen är också exempel på metaboliter.
MikroaggregatSmå aggregat.
MikroberMikroorganismer.
MikronäringsämnenLivsnödvändiga näringsämnen för växten som bara behövs i små mängder. Det finns 16 bekräftade och ca 20 till som man tror är viktiga men troligtvis är det många fler.
MonokulturNär man odlar ett växtslag åt gången.
MykorrhizaSamspelet mellan en svamps hyfer/mycel (svamptrådar) och en växts rötter när dessa lever i symbios med varandra. Fina underjordiska svamptrådar hjälper växten att ta upp vatten och näring, samtidigt som den får organiska föreningar från växten. Svampen kan också ge växten antibiotika som försvar mot parasitiska angripare. Nästan alla världens växter kan bilda någon form av mykorrhiza och flera arter är beroende av symbiosen för att överleva.
NematodRundmaskar, enkla, spolformade och icke segmenterade ryggradslösa djur som oftast är av mikroskopisk storlek.
NPKNPK är en förkortning av kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). Används ofta som en benämning för mineralgödsel/ handelsgödsel/konstgödsel. Näringsämnena kommer från gruvdrift eller energikrävande industriproduktion. Gödselmedlen som tillverkas blir ofta i form av salter.
Organiska gödsel- medelNaturgödsel eller organisk gödsel har sitt ursprung från levande växter eller djur och är för det mesta rester efter skörd eller gödsel från djur. Näringsämnena finns bundna i organiska komplexa föreningar och det mesta frigörs med tiden efter att svampar, bakterier och andra mikro- organismer bearbetat och sönderdelat dessa föreningar i komposten eller nere i jorden.
Organiskt materialMaterial som har sitt ursprung i levande vävnad. Som helt eller delvis nedbrutna växtdelar.
PatogenNågot som framkallar sjukdomar. Dit räknas till exempel virus, vissa bakterier, smittämnen, gifter, stress och autoimmunitet.
PenetrometerEtt redskap för att mäta kompaktering i jorden. Ett spett med en tryckmätare på sticks ner i jorden och visar hur stort tryck som behövs för att trycka ner spettet i jorden. Man kan identifiera om man har en kompaktering och på vilket djup.
PermakulturEn hopdragning av PERMAnent agroKULTUR, vilket kan översättas med hållbar odling. Begreppet myntades av Bill Mollison och David Holmgren i Australien 1978.
PesticidEtt kemikaliskt bekämpningsmedel avsedd för att döda, förhindra framväxt av, eller på annat sätt reglera tillväxt av skadliga organismer.
ProteinOrganiska ämnen med hög molekylvikt. Tillsammans med polysackarider, fetter och nukleinsyror utgör proteinerna huvudbeståndsdelen i allt levande. Ett äldre namn är ägg- viteämnen. Består av långa kedjor av aminosyror.
ProtozoaEtt samlingsnamn för diverse olika encelliga eukaryota organismer, som uppvisar egenskaper som normalt förknippas med djur exempelvis rörlighet och avsaknad av fotosyntes.
Regenerativt jordbrukEtt plöjningsfritt jordbruk där man arbetar aktivt för att bygga upp mullhalten i jorden. Man försöker ha täckt jord året runt och ökar biodiversiteten genom samodling eller växtföljd. Många har även integrerat djur i systemet.
RotexudatKolhydrater som växter avger ifrån rötterna. Mat till mikroorganismer.
SamodlingTvå eller flera kulturer odlas tillsammans på samma yta, under samma år och under en större del av växtsäsongen.
SaprofytiskNedbrytande, lever på döda organiska ämnen.
SkelettjordEn teknik som utvecklats för att skapa bättre förutsättningar för träd i en hårdgjord stadsmiljö. Kan även fungera som ett underjordiskt magasin för dagvatten och bidra med fördröjning och rening. Består av en jord med stor del stora stenar som förhindrar kompaktering. I hålrummen mellan stenarna kan växtrötterna växa.
Soil food webNäringskedjan i jorden.
SuccessionEkologisk succession är den process där artsammansättningen i ett ekosystem förändras över tid.
ToxinEtt toxin är ett giftigt ämne som är bildat av levande organismer, som ormar, insekter, växter och bakterier.

Saknar du något ord i listan? Meddela gärna oss så fyller vi på den. Tack på förhand!